Порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок передачі в оренду об"єктів комунальної власності

Херсонської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок передачі в оренду об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади (далі - Положення) регулює відносини щодо оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади.

1.2. Положення визначає основні принципи, порядок та правила передачі в оренду об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, обов"язкові для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності.

1.3. Положення розроблено відповідно до статей 26, 29, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

1.4. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.5. Відносини щодо оренди комунального майна міської територіальної громади регулюються договором оренди, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Об"єкти оренди

2.1. Об"єктами оренди, за цим Положенням, є :

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів. Цілісним майновим комплексом є господарський об"єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості надаються орендарю на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту, визначаються відповідно до Методики оцінки вартості об"єктів оренди, порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629, та Положення про розрахунок та порядок використання плати за оренду об"єктів комунальної власності міської територіальної громади, затвердженого рішеннями міської ради від 29.09.2000 № 232, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 28.03.2003 № 222;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежилі приміщення), що належить до комунальної власності міської територіальної громади, та інше окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі (у повному господарському віданні, оперативному управлінні) комунальних підприємств, установ та організацій.

2.2. Не можуть бути об"єктами оренди майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що перелічені в додатку 2, затвердженому Декретом Кабінету Міністрів України від 31.12.92 № 26 92 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається".

2.3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об"єктами оренди.

3. Орендодавці

Від імені міської територіальної громади Орендодавцями є:

3.1. Управління комунальної власності міської ради щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що належить до комунальної власності міської територіальної громади.

3.2. Комунальні підприємства, установи та організації, відповідно до рішення Херсонської міської ради від 21.01.2005 № 746, розпоряджень міського голови від 26.06.1998 № 604-р, від 03.07.1998 № 603-р, від 11.08.1998 № 794-р, за обов"язкового погодження з управлінням комунальної власності.

4. Орендарі

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, до його укладення зобов"язана зареєструватися як суб"єкт підприємницької діяльності.

4.2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

5. Ініціатива щодо оренди комунального майна

5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення. Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди комунального майна у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу, орендодавець повинен у триденний термін повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

5.3. Трудовий колектив протягом п"ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю в установленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

5.4. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство.

5.5. Укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними або юридичними особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу.

6. Порядок реєстрації і розгляду заяв про оренду

6.1. Заява встановленого зразка, затверджена наказом начальника управління комунальної власності міської ради, щодо оренди об"єктів комунальної власності міської територіальної громади надається до управління комунальної власності міської ради.

6.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, до заяви додаються наступні документи:

6.2.1. Заявник - юридична та фізична особа - підприємець:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб"єкта підприємницької діяльності;

- копія статуту, завірена у нотаріуса;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб;

- баланс підприємства за останній звітний період, затверджений статуправлінням;

- свідоцтво про сплату єдиного податку або свідоцтво платника податку;

- техніко-економічне обґрунтування.

6.2.2. Заявник - фізична особа - підприємець:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб"єкта підприємницької діяльності;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб;

- свідоцтво про сплату єдиного податку або свідоцтво платника податку ;

- техніко-економічне обґрунтування.

6.2.3. Заявник - неприбуткова організація:

- свідоцтво про реєстрацію об"єднання громадян;

- копія статуту, завірена нотаріусом;

- свідоцтво щодо неприбутковості організації (податкова);

- документи, що підтверджують платоспроможність заявника та джерело фінансування організації;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб;

- техніко-економічне обґрунтування.

6.3. У разі оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, до заяви додаються наступні документи:

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу;

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту;

- копія статуту комунального підприємства та річна фінансова звітність (форми № 1, 2, 3);

- відомості про орендаря та об"єкт оренди в обсягах, передбачених для одержання в оренду цілісного майнового комплексу, відповідно до Положення про контроль за економічною концентрацією, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.05.1998 № 134-р і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.1998 за № 409/2849, зі змінами і доповненнями;

- висновок Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо можливості передачі в оренду та умов договору оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу;

- відомості про орендаря та об"єкт оренди (техніко-економічні показники, посадові особи підприємства, господарського товариства);

- копія статуту господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, структурного підрозділу, майно якого передається в оренду;

- відповідне погодження, у разі належності до об"єктів культурної спадщини;

- розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу);

- звіти про незалежну оцінку вартості майна, якщо вартість основних засобів переоцінювалася на підставі незалежної оцінки (стандарт бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби").

7. Порядок прийняття рішення про передачу об"єкта в оренду

7.1. Об"єкти комунальної власності міської територіальної громади передаються в оренду на конкурсних засадах або за цільовим призначенням.

7.2. На конкурсних засадах об"єкт передається в оренду, на підставах, передбачених чинним законодавством України.

7.3. У разі наявності пропозиції від обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетної установи, перевага надається бюджетній установі.

7.4. Пам"ятки архітектури, історії та культури передаються в оренду за погодження умов експлуатації цих об"єктів із департаментом містобудування та землекористування міської ради.

7.5. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, а також передача в безкоштовне тимчасове користування об"єктів комунальної власності здійснюється виключно за рішенням міської ради.

7.6. Заяви та документи, зазначені у пункті 6 цього Положення, розглядаються управлінням комунальної власності міської ради в 30-денний термін.

7.7. У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, або про передачу в безкоштовне тимчасове користування об"єктів комунальної власності, питання виноситься на розгляд постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, регуляторної політики, інвестицій, енергозбереження та охорони навколишнього середовища. За рекомендаціями комісії, управління комунальної власності міської ради готує відповідний проект рішення міської ради.

7.8. У зв"язку з тим, що при передачі в оренду об"єктів нерухомості враховуються інтереси управлінь, установ, організацій та підприємств комунальної форми власності, що належать до різних сфер управління та підпорядкування, з метою дотримання вимог чинного законодавства, що стосуються санітарних норм, належного контролю за використанням об"єктів оренди, при управлінні комунальної власності міської ради створена постійно діюча комісія з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади.

7.9. Постійно діюча комісія з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади утворюється у кількості 7 (семи) осіб. Її персональний склад затверджується наказом начальника управління комунальної власності міської ради.

7.10. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Секретар комісії організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії та веде протокол засідання комісії.

7.11. Засідання комісії веде голова комісії, у разі його відсутності - заступник. Засідання є правомочним, за умови присутності на ньому не менше половини членів комісії.

7.12. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів комісії, присутніх на засіданні. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення, голоси членів комісії розділилися порівну.

7.13. У разі надходження заяв про передачу в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна, питання передачі в оренду управління комунальної власності міської ради виносить на розгляд вказаної комісії.

8. Передача в оренду за конкурсом

8.1. У разі проведення конкурсу на передачу в оренду об"єкта комунальної власності, управління комунальної власності міської ради у 10 денний термін надає оголошення в газеті "Херсонський вісник" щодо умов та строків проведення конкурсу. Організатором конкурсів на право оренди комунального майна є управління комунальної власності міської ради.

8.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

- інформація про об"єкт оренди (назва, місце знаходження, площа та інше);

- умови конкурсу;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- строк оренди;

- адреса, номер телефону для довідок, час роботи організатора;

- інша інформація.

8.3. Заяви про участь у конкурсі та пропозиції конкурсантів приймаються протягом 10 днів після оприлюднення повідомлення. Заяви, подані для участі у конкурсі пізніше встановленого строку, до розгляду не допускаються.

8.4. Пропозиції на конкурс подаються у запечатаному конверті, завіреному на місці склеювання конверта печаткою та підписом заявника (у разі, коли заявник працює без печатки, ставиться напис "б/п" та підпис). Конверт відкривається виключно на засіданні постійно діючої комісія з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади під час проведення конкурсу.

8.5. Конкурс проводиться у термін, визначений управлінням комунальної власності міської ради, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення терміну подання заяв. Якщо у визначений термін зареєстровано одного учасника, конкурс вважається таким, що не відбувся. В такому випадку управління комунальної власності має право на укладення договору оренди відповідно до вимог чинного законодавства з єдиним учасником, що зареєстрував заяву.

8.6. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної ставки при обов"язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Орендна ставка, запропонована заявниками, не може бути меншою від орендної ставки, визначеної міською радою для використання об"єкта за цільовим призначенням. У разі надходження пропозицій від заявників щодо різного цільового використання об"єкта, за стартову приймається найвища орендна ставка.

8.7. За результатами розгляду постійно діючої комісії з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, оформлюється протокол, на підставі якого видається рішення комісії, яким визначається переможець конкурсу.

8.8. На виконання рішення вказаної комісії, управління комунальної власності міської ради укладає договір оренди з переможцем конкурсу.

8.9. Якщо орендар протягом 60 днів з моменту прийняття рішення про оренду не уклав договір оренди, рішення комісії стосовно погодження передачі в оренду або пролонгації вважається таким, що втратило чинність.

9. Передача в оренду поза конкурсом

9.1. У разі надходження заяв про передачу в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна, питання передачі в оренду управління комунальної власності міської ради виносить на розгляд комісії з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади.

9.2. За результатами розгляду вказаної комісії, оформлюється протокол, на підставі якого видається рішення комісії, яким погоджується передача в оренду або відмова.

9.3. На виконання рішення постійно діючої комісії з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, управління комунальної власності міської ради укладає договір оренди.

9.4. У передачі в оренду об"єктів може бути відмовлено, якщо:

- було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об"єктів;

- Херсонське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав, зазначених у статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

- було прийнято рішення про укладення договору оренди з бюджетною установою, організацією;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

9.5. Якщо орендар протягом 60 днів з моменту прийняття рішення про оренду не уклав договір оренди, рішення комісії стосовно погодження передачі в оренду або пролонгації вважається таким, що втратило чинність.

10. Порядок укладення договору оренди.

Оцінка об"єкта оренди. Орендна плата

10.1. Оцінка об"єкта оренди передує укладенню договору та здійснюється відповідно до Положення про розрахунок та порядок використання плати за оренду об"єктів комунальної власності міської територіальної громади, затвердженого рішеннями міської ради від 29.09.2000 № 232, зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.03.2003 № 222, та Положення про конкурсний відбір суб"єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням міської ради від 04.03.2004 № 489.

10.2. Здійснення незалежної оцінки об"єкта оренди, виготовлення технічної документації на об"єкти нерухомості, інших документів, необхідних для передачі в оренду або пролонгації договору оренди, провадиться за рахунок управління комунальної власності міської ради. Орендар відшкодовує управлінню комунальної власності міської ради витрати, пов"язані з підготовкою об"єкта для передачі в оренду або пролонгації договору оренди.

10.3. Договір оренди об"єкта комунальної власності укладається на підставі рішення комісії, після відшкодування орендарем витрат управління комунальної власності міської ради на виготовлення технічної документації на об"єкт оренди, незалежної його оцінки та інше.

10.4. Договір оренди укладається в письмовій формі.

10.5. Управління комунальної власності надає дозвіл щодо використання індивідуального окремо визначеного майна (крім нерухомого) на підставі наступних документів:

- договір оренди;

- звіт про оцінку орендованого майна;

- розрахунок орендної плати;

- договір страхування майна, що є дійсним;

- довідка від балансоутримувача щодо знаходження на його обліку зазначеного майна;

- статутні документи орендаря.

10.6. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені типовим договором оренди. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов"язання переможця конкурсу, взяті відповідно до умов конкурсу.

10.7. Істотні умови договору оренди:

- об"єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням індексації);

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов"язань;

- відповідальність сторін;

- забезпечення виконання зобов"язань - неустойка (штраф, пеня) порука, завдаток, гарантія тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об"єкта оренди;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна на строк дії договору оренди;

- обов"язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

10.8. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, які погіршують становище орендаря. Виняток - збільшення цін та тарифів, яке є підставою для відповідної зміни, на вимогу орендодавця, розміру орендної плати. Отже, збільшення цін і тарифів спричиняє внесення відповідних змін до договору оренди.

10.9. Орендна плата розраховується відповідно до Положення про розрахунок та порядок використання плати за оренду об"єктів комунальної власності міської територіальної громади, затвердженого рішеннями міської ради від 29.09.2000 № 232 зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.03.2003 № 222. Розмір орендної ставки за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу. Сума орендної плати оподатковується податком на додану вартість.

10.10. Орендар за користування об"єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. Стягнення заборгованості з орендної плати провадиться згідно з чинним законодавством.

10.11. Термін оренди визначається у договорі оренди і становить не менше п"яти років, якщо орендар не пропонує менший термін.

10.12. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

10.13. Укладення договору оренди здійснюється в 60-денний термін. Передача об"єкта оренди оформлюється актом прийняття-передачі, який підписується представником орендодавця або балансоутримувача та представником орендаря.

10.14. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як: приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу підприємства, господарського товариства із зазначенням, що це майно є орендованим. Орендовані приміщення, частини будівель, споруд та інше окреме індивідуально визначене майно залишається на балансі комунального підприємства, із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок орендаря із указанням, що це майно є орендованим.

10.15. Надання об"єкта комунальної власності в суборенду не дозволяється.

10.16. Передача майна в оренду не припиняє право власності на це майно.

10.17. Дія договору оренди припиняється внаслідок закінчення строку, на який його укладено. Орендар, який бажає продовжити термін користування об"єктом оренди, зобов"язаний письмово повідомити про це орендодавця за 60 календарних днів до закінчення строку дії договору оренди, в іншому випадку договір пролонговано не буде. Питання пролонгації договору оренди виноситься на розгляд постійно діючої комісії з питань оренди об"єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, оформлюється протоколом, на підставі якого видається рішення комісії.

10.18. У разі позитивного вирішення питання щодо пролонгації договору, орендар повинен укласти договір на новий термін.

10.19. Після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який належним чином виконував обов"язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідно для потреб його власника. У разі, якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

10.20. У пролонгації договору оренди може бути відмовлено в разі:

- неналежного виконання орендарем істотних умов договору оренди;

- погіршення орендованого майна внаслідок непроведення поточного та капітального ремонту орендованого майна, з інших причин;

- несплати орендарем орендної плати більше ніж за три місяці;

- використання об"єкта оренди не за цільовим призначенням;

- неналежного виконання орендарем узятих на себе зобов"язань;

- передачі орендованого майна в суборенду.

11. Основні обов"язки орендаря

Орендар зобов"язаний:

11.1. За договором оренди, використовувати об"єкт оренди за цільовим призначенням.

11.2. Використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

11.3. Вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

11.4. Проводити капітальний та поточний ремонт орендованих основних засобів протягом дії договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.

12. Поліпшення комунального майна.

Використання амортизаційних відрахувань

12.1. Здійснення орендарями невід"ємних поліпшень орендованого майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та виключно за згодою управління комунальної власності міської ради, на підставі листа погодження про здійснення невід"ємних поліпшень, кошторису, погодженого з управлінням капітального будівництва міської ради.

12.2. У разі розірвання договору оренди, поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, з дозволу орендодавця, визнаються власністю орендодавця. При приватизації об"єкта орендарем, указані поліпшення компенсуються відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.

12.4. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні комунальне підприємство, на балансі якого знаходиться це майно.

12.5. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

12.6. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, або поліпшення орендованого майна, здійснене за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

13. Контроль за дотриманням прав та інтересів міської територіальної громади при виконанні договорів оренди

13.1. Контроль за виконанням зобов"язань за договорами оренди об"єктів комунальної власності (крім іншого окремо індивідуально визначеного майна) в інтересах міської територіальної громади покладається на управління комунальної власності міської ради.

13.2. Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, установою або організацією, які є орендодавцем цього майна.

13.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об"єкта оренди несе орендар. Орендар страхує орендоване майно, після укладення договору оренди.

13.4. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов"язань за договором оренди, управління комунальної власності міської ради вправі звернутися до господарського суду щодо розірвання договору оренди.

14. Припинення діяльності комунального підприємства, майно якого передано в оренду

14.1. Припинення діяльності комунального підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду, здійснюється шляхом його реорганізації через приєднання до орендаря з дати прийняття про це відповідного рішення міської ради.

14.2. Орендар цілісного майнового комплексу, на виконання рішення міської ради, повинен вжити заходів щодо виключення комунального підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

14.3. Орендар стає правонаступником прав та обов"язків реорганізованого комунального підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - правонаступником прав і обов"язків підприємства в частині розподільчого балансу.

14.4. Відповідно до Господарського кодексу України, у разі приєднання одного підприємства до іншого, до останнього переходять всі майнові права і обов"язки приєднаного підприємства, в тому числі право вимоги і борги. У цих випадках орендар відповідає за борги приєднаного підприємства, а також у разі, якщо прийняті ним активи не покривають кредиторської заборгованості.

15. Припинення договору оренди

15.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

15.2. Договір оренди може бути розірвано за згодою сторін. На вимогу орендодавця, договір оренди може бути достроково розірваний з підстав:

- орендар використовує об"єкт оренди не за призначенням;

- передачі орендованого майна в суборенду;

- орендар не приступив до проведення капітального ремонту в строки, встановлені договором оренди;

- невнесення орендної плати протягом 3 місяців поспіль.

15.3. У разі відмови орендодавця від договору оренди, на підставах, указаних у пункті 15.2, договір є розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору.

15.4. Договір оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об"єкта оренди;

- банкрутства орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;

- загибелі об"єкта оренди.

15.5. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених у пунктах 15.2, 15.4, орендар, за вказівкою орендодавця, зобов"язаний негайно повернути об"єкт оренди відповідному підприємству (установі) за актом прийняття-передачі.

15.6. Якщо орендар не виконує обов"язки щодо повернення об"єкта оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування об"єктом за час прострочення.

15.7. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

15.8. Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів визначається відповідно до чинного законодавства України.

16. Заключні положення

У випадках, не передбачених цим Положенням, суб"єкти орендних відносин керуються чинним законодавством України.


ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
XХІХ сесія міської ради VІ скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 22.11.2013 № 1222

Про внесення доповнень і змін до

Положення про порядок передачі в оренду
об’єктів комунальної власності Херсонської
міської територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи подання прокуратури міста Херсон від 16.05.2013 № 105/2996 вих.13, рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, регуляторної політики, інвестицій, енергозбереження та охорони навколишнього середовища від 02.08.2013 (протокол № 96), керуючись пунктом 31 частини 1 статі 26, частиною другою статті 42, частиною п`ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести доповнення та зміни до Положення про порядок передачі в оренду об`єктів комунальної власності Херсонської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2011 № 95 (далі – Положення):

1.1. Доповнити підпункт 5.4 Положення, виклавши його в такій редакції:

«5.4. Створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка внесків членів трудового колективу становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява господарського товариства про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди подається орендодавцю до проведення конкурсу на право оренди цього майна.».

1.2. Внести зміни до пунктів 8 та 9 Положення та викласти їх у редакції згідно з додатком.

1.3. Внести зміни до підпункту 10.1 Положення, виклавши його в такій редакції:

«10.1. Оцінка об`єкта (вартість майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки з ПДВ) передує укладенню договору та здійснюється відповідно до Положення про розрахунок і порядок використання плати за оренду об`єктів комунальної власності міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 № 499, та Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням міської ради 31.03.2011 № 139.».

1.4. Внести зміни до підпункту 10.9 Положення, виклавши його в такій редакції:

«10.9. Орендна плата розраховується відповідно до Положення про розрахунок і порядок використання плати за оренду об`єктів комунальної власності міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 № 499. Розмір орендної ставки за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу. Сума орендної плати оподатковується податком на додану вартість.».

 

Т.в.о. міського голови,секретар міської ради З.Я.Бережна

 

Додаток
до рішення міської ради
від22.11.2013  № 1222

 

Зміни до пунктів 8, 9 Положення
про порядок передачі в оренду
об`єктів комунальної власності
Херсонської міської ради

 

8. Передача в оренду

 8.1. У разі надходження заяв про передачу в оренду нерухомого майна  (будівель, споруд, нежилих приміщень) на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтва ( у тому числі національної творчої спілки або її членів під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.

8.2. Дана заява щодо передачі в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень) управлінням комунальної власності міської ради виноситься на розгляд постійно діючої комісії з питань оренди об’єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади.

8.3. За результатами розгляду заяв, указаних в пункті 8.1, рішення постійно діючої комісії з питань оренди об’єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади щодо передачі в оренду оформлюється протоколом, який затверджується наказом начальника управління комунальної власності міської ради.

8.4. На виконання рішення постійно діючої комісії з питань оренди об’єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого наказом начальника управління комунальної власності міської ради, управління комунальної власності міської ради укладає договір оренди без проведення конкурсу.

8.5. У разі надходження заяв про передачу в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень) від суб`єктів господарювання, протягом 15 днів після їх розгляду постійно діючою комісією з питань оренди об’єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, управління комунальної власності міської ради розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті  міста оголошення про намір передати майно в оренду.

8.6. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення  приймаються заяви про оренду відповідного майна.

8.7. Після закінчення строку приймання заяв, за результатами вивчення попиту на об`єкт оренди у разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі знаходження двох і більше заяв, орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

8.8. У разі проведення конкурсу на передачу в оренду об’єкта комунальної власності, управління комунальної власності міської ради розміщує в газеті "Херсонський вісник" оголошення щодо умов та строків проведення конкурсу. Організатором конкурсів на право оренди комунального майна є управління комунальної власності міської ради.

8.9. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

-інформація про об`єкт оренди (назва, місце знаходження, площа та інше);

-умови конкурсу;

-кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

-строк оренди;

-адреса, номер телефону для довідок, час роботи організатора;

-інша інформація.

8.10. Заяви про участь у конкурсі та пропозиції конкурсантів приймаються протягом 10 календарних днів після оприлюднення повідомлення. Заяви, подані для участі у конкурсі пізніше встановленого строку, до розгляду не допускаються.

8.11. Пропозиції на конкурс подаються у запечатаному конверті, завіреному на місці склеювання конверта печаткою та підписом заявника (у разі, коли заявник працює без печатки, ставиться напис „б/п” та підпис). Конверт відкривається виключно на засіданні постійно діючої комісія з питань оренди об’єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади під час проведення конкурсу.

8.12. Конкурс проводиться у термін, визначений управлінням комунальної власності міської ради, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення терміну подання заяв.

8.13. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної ставки при обов`язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Орендна ставка, запропонована заявниками, не може бути меншою від орендної ставки, визначеної міською радою для використання об`єкта за цільовим призначенням. У разі надходження пропозицій від заявника щодо різного цільового використання об`єкта, за стартову приймається найвища орендна ставка.

8.14. За результатами розгляду пропозицій від учасників, рішення постійно діючої комісії з питань оренди об’єктів комунальної власності Херсонської міської територіальної громади про  визнання переможця конкурсу оформлюється протоколом, який затверджується наказом начальника управління комунальної власності міської ради.

8.15. На виконання рішення вказаної комісії та наказу, управління комунальної власності міської ради укладає договір оренди з переможцем конкурсу.

8.16. Якщо орендар протягом 60 днів з моменту прийняття рішення про оренду не уклав договір оренди, погодження стосовно передачі в оренду або пролонгації визнається таким, що втратило чинність.  Комісія має право продовжити дію свого рішення на строк, достатній для укладення договору, якщо затримка у виконанні сталася не з вини орендаря.

 9.  У передачі  в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо:

-прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

-об`єкт оренди планують використовувати для власних потреб міської ради, її виконавчих органів та створених ними комунальних підприємств.

-Херсонське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав, зазначених у статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

-прийнято рішення про укладення договору оренди з бюджетною установою, організацією;

-стосовно об`єкта нерухомості відкрито судове провадження;

-з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.