Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016 - 2018 роки

Х Е Р С О Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. ХЕРСОНА

на 2016 - 2018 роки

затверджена рішенням міської ради від 29.12.2015 № 10 завантажити


Вступ

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Херсона на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і частини першої статті 15 Статуту територіальної громади міста Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 05.09.2003 №357.

Законодавчою основою для розроблення Програмита формування її структуриє Закон України"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету". Структура Програми надана у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України та методичних рекомендацій і нормативних документів Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

При розробці Програми враховані "Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014, "Стратегія Херсонської області на період до 2020 року", затверджена рішенням Херсонської обласної ради від 10.09.2015 №1296.

Завдання та заходи Програми сформовані з урахуванням завдань та заходів у відповідних галузях і сферах діяльності, заходів міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона, розробленого в рамках проекту USAID "Економічний розвиток міст" та  затвердженого рішенням міської ради від 16.06.2009 №1168.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста, з урахуванням негативних наслідків економічної ситуації в країні, шляхом погодження прогнозів діяльності підприємств і організацій міста, сформовані основні прогнозні показники економічного розвитку в 2016 році, визначені пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2016-2018 роки, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інші інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців.

Відповідно до Програми, головні зусилля будуть спрямовані на зростання конкурентоспроможності міста шляхом комплексного економічного розвитку на основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення м.Херсона.

З метою максимальної реалізації інтересів міської громади в реальних економічних та соціальних умовах, поглиблення і вдосконалення партнерства з міською владою, цілі і завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Джерелами фінансування заходів Програми, Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона та міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стануть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела, відповідно до чинного законодавства.

Завдання і заходи Програми погоджені з проектом бюджету міста. Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Херсонською міською радою.